Spring naar de inhoud

Privacyverklaring

Privacyverklaring Samen Pelt
Samen Pelt begrijpt dat uw privacy erg belangrijk is voor u, en wij doen dan ook het nodige om uw persoonlijke levenssfeer zo goed mogelijk te respecteren.
Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt door Samen Pelt en zullen zonder uw toestemming nooit voor commerciële doeleinden doorgegeven worden aan derde partijen.
Samen Pelt houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als Samen Pelt zijn we verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Samen Pelt
Boonskuilstraat 4
3910 Neerpelt
België

0478/321568
info@samenpelt.be

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Bij Samen Pelt kunnen wij u een aantal persoonsgegevens vragen. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (zoals uw naam, voornaam, geboortedatum en geslacht).
 • Contactgegevens (zoals adres, e-mailadres, telefoonnummer en gsm-nummer).
 • Elektronische identificatiegegevens (zoals inloggegevens, IP-adres en cookies).
 • Financiële identificatiegegevens (zoals bankgegevens).

Persoonsgegevens kunnen verzameld worden via diverse kanalen: bijvoorbeeld mondeling via huisbezoeken, telefonisch, schriftelijk via aanwezigheidsformulieren, via elektronische formulieren op de websites,…. We kunnen uw persoonsgegevens verzamelen wanneer u deelneemt aan een activiteit, wanneer u zich registreert op onze site of wanneer u ons informatie vraagt.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door Samen Pelt verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Om te kunnen deelnemen aan activiteiten.
 • Om u op de hoogte te houden van nieuws en standpunten op basis van uw interesses.
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Om onze diensten te optimaliseren.

Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Op welke juridische basis verwerken wij persoonsgegevens?
In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van volgende juridische gronden:

 • Op basis van de uitvoering van de overeenkomst zoals met u werd overeengekomen.
 • Op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen, met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie.
 • Op basis van ons gerechtvaardigd belang om u op de hoogte te houden van het laatste nieuws met betrekking tot onze partij.

Beveiliging van persoonsgegevens
We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om de databanken waarin uw gegevens opgenomen zijn te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, tegen ongeoorloofd gebruik, tegen verlies of diefstal van uw gegevens. Onze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig geëvalueerd en aangepast om steeds een hoog niveau van bescherming te blijven bieden.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Dit zijn zogenaamde verwerkers. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te verzekeren. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.

Zo maken wij bij Samen Pelt gebruik van verwerkers voor:

 • Het drukken van flyers, reclame materiaal.
 • Het verzorgen van de internetomgeving (webhosting).
 • Het verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen

Hiervoor maken wij gebruik van de volgende categorieën van verwerkers:

 • Ondernemingen die we hebben ingeschakeld voor marketingdoeleinden.
 • Ondernemingen die we hebben ingeschakeld voor hostingdoeleinden.
 • Ondernemingen die we hebben ingeschakeld voor communicatiedoeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Met deze verwerkers maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 14 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Samen Pelt bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Uw rechten omtrent uw gegevens:

 • U beschikt steeds over enkele rechten wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken. Wij zullen jouw persoonsgegevens steeds op een rechtmatige en veilige wijze verwerken.
 • U heeft recht op inzage en recht op correctie van de persoonsgegevens welke wij ontvangen hebben. Daarnaast kan u vragen om een verwijdering van uw persoonsgegevens te bekomen. U kan hiervoor het contact formulier gebruiken van deze website.
 • Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
 • Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Ten slotte heeft u steeds het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging van de privacyverklaring
Samen Pelt kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging op deze pagina van onze website.